ประวัติของแบรนด์

“จากองค์ความรู้สู่การพัฒนาสายพันธุ์โกโก้พันธุ์ I.M.1 และการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลต”

2530

รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี หนึ่งในผู้ก่อตั้ง MarkRin เริ่มสอนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโกโก้ รวมถึงพืชเครื่องเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ได้แก่ ชา และกาแฟ สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

2535

ได้รับความอนุเคราะห์ โกโก้สายพันธุ์ ICS จากประเทศ เปรู จากเพื่อนของสองสามีภรรยา ชาวเมือง Wichita มลรัฐ Kansas city ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาประเทศไทยในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Wichita State University

2544

ได้รับความอนุเคราะห์ สายพันธุ์โกโก้ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างกลุ่ม Criollo และกลุ่ม Forastero สาย Amelonado ซึ่งรับความอนุเคราะห์จากเพื่อนของ ผศ.ดร. สุเมธ เกตุวราภรณ์ ที่ทำงานในมหาวิทยาลัย Central Luzon ประเทศฟิลิปปินส์

2548

ภายหลังต้นโกโก้จากทั้งสองสายพันธุ์จากประเทศเปรู และ ฟิลิปปินส์ออกดอก ติดผล จึงเริ่มทำการผสมข้าม ปรับปรุง และ พัฒนา จนได้พันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นพันธุ์ โกโก้หอม

2548

ในขณะเดียวกัน รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี ได้เริ่มทำวิจัย โดยได้รับการช่วยเหลือจากภรรยา คุณกนกเกศ ละอองศรี ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีภายหลังเก็บเกี่ยว (Post-harvest technology) ได้แก่ การหมัก และการตากเมล็ดโกโก้ เพื่อให้ได้เมล็ดโกโก้แห้งที่มีคุณภาพ และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตต่อไป

2553

ด้วยความรักในช็อกโกแลตของครอบครัวจึงเริ่มก่อตั้งแบรนด์ มาร์คริณ (MarkRin) จากชื่อของบุตรทั้งสองไอริณ และ มาร์ค ที่ได้สืบทอดจนมาถึงปัจจุบัน

2560

ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนรับรองพันธุ์โกโก้ ต่อกรมวิชาการเกษตร ในชื่อพันธุ์ I.M.1 ( I มาจากชื่อ Irin และ M มาจากชื่อ Mark) และได้จดทะเบียนบริษัท มาร์ค ริณ ช็อกโกแลต จำกัด

2561

จดทะเบียน บริษัท มาร์ค ริณ ฟาร์ม เพื่อขยายการส่งเสริมการปลูกโกโก้พันธุ์ I.M.1 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด

2562

เริ่มเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะ National Organization Committee (NOC) โดยได้รับมอบหมายให้จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเมล็ดโกโก้ในประเทศไทยประกวดระดับเวทีนานาชาติ Cocoa of Excellences

2563

จัดตั้งสมาคมโกโก้ครั้งแรกในประเทศไทยเป็นผลสำเร็จ เพื่อผลักดันการวิจัยพัฒนาโกโก้และช็อกโกแลตอย่างยั่งยืน ทั้งในภาคการเกษตร และในภาคอุตสาหกรรมโกโก้และช็อกโกแลตในประเทศไทย


จากองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์โกโก้กว่า 30 ปี
จนสู่แบรนด์ช็อกโกแลตสัญชาติไทยแบรนด์แรก

MarkRin ได้พัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์โกโก้ พันธุ์ I.M.1 ที่เหมาะสมแก่การปลูกในประเทศไทยทั่วประเทศและให้ผลผลิตดีมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลต โดย รศ.ดร.สัณห์ ละอองศรี เมื่อได้พันธุ์โกโก้ที่ดีจึงส่งเสริมการปลูกโกโก้แก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศ

MarkRin ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันโดยตรงกับเกษตรกรไทยท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ และการเลือกวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างพิถีพิถัน ความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของ MarkRin เริ่มจากการพัฒนาสายพันธุ์ ให้ความรู้ด้านการดูแลและการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกวิธีตามมาตรฐาน เพื่อนำผลผลิตจากเกษตรกรไทยมาแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งที่ผ่านกระบวนการหมักและตากแห้งด้วยกรรมวิธีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ MarkRin ภายใต้โรงหมักและตากที่สะอาดและได้มาตรฐาน เพื่อนำเมล็ดโกโก้แห้งที่มีคุณภาพสูงผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตต่อไป

ผลิตภัณฑ์ของ MarkRin ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตทุกประเภท ตั้งแต่เมล็ดโกโก้แห้ง โกโก้นิบส์ ผงโกโก้ เนยโกโก้ ช็อกโกแลตทุกชนิด ได้แก่ ดาร์กช็อกโกแลต ช็อกโกแลตนม และไวท์ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์คาเคาที่ผ่านกระบวนการผลิตไม่เกิน 40 องศา และ ช็อกโกแลต สำหรับเคลือบ

การคิดค้น พัฒนาสูตร และ กระบวนการผลิต นอกจากการเริ่มจากการทำวิจัย และพัฒนา MarkRin ยังมีการเรียนรู้จากการผลิตด้วยมือ และอุปกรณ์ภายในครัวไทย เช่น การบดช็อกโกแลตด้วยครกไทย และการคั่วเมล็ดด้วยกระทะทองเหลือง เพื่อเข้าใจถึงแก่นแท้ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตแบบดั้งเดิม จึงเป็นที่มาในการได้สูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามแบบฉบับของ MarkRin ก่อนที่จะได้พัฒนามาเป็นการผลิตโดยเครื่องจักรในปัจจุบัน จึงทำให้เราสามารถคงความพิถีพิถัน ประณีต และความใส่ใจในการผลิตทุกๆ ขั้นตอน การทำงานของ MarkRin เกี่ยวกับโกโก้และช็อกโกแลตเป็นการทำงานจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงเรียกได้ว่าเป็น “From Seedling to Chocolate”


ความมุ่งมั่นของมาร์คริณ

การส่งเสริมการปลูกโกโก้

 • มาร์คริณมุ่งมั่นในการทำงานโดยตรงและเป็นธรรมกับเกษตรกรไทย
 • ส่งเสริมการปลูกโกโก้หอมพันธุ์ I.M.1 เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 • สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนให้มีการปลูกโกโก้ในระบบ การปลูกพืชแซม (Intercropping) ซึ่งแตกต่างจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
 • สนับสนุนการดูแลสวนโกโก้แบบเกษตรอินทรีย์ (organic) และมีระบบการปฏิบัติการที่ดีในสวน
 • มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับในการดูแลสวนโกโก้ พร้อมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต
 • กระบวนการการเก็บเกี่ยวและกระบวนการแปรรูปหลังเก็บเกี่ยวที่ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก

วัตถุดิบที่เลือกใช้

 • โกโก้หอมสายพันธุ์ไทย I.M.1 จากเกษตรกรไทย
 • เน้นวัตถุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (organic)
 • วัตถุดิบสามารถสืบย้อนกลับได้ และผ่านการค้าอย่างเป็นธรรม
 • วัตถุดิบต้องมีคุณภาพดี และเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศ

การผลิตที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร
และคุณภาพในระดับสากล

 • ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • มีมาตรฐานอินทรีย์ (organic) ในการผลิต
 • ไม่มีขยะอาหารเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • พนักงานได้รับความปลอดภัยในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • เน้นการเพิ่มการจ้างงานในชุมชน

From Seedling to Chocolate

 1. ส่งเสริมเกษตรกรไทยปลูกโกโก้พันธุ์ I.M.1 ทั่วประเทศไทย
 2. เก็บเกี่ยวผลผลิต
 3. เฉาะผลโกโก้เพื่อนำเมล็ดโกโก้สดเข้าสู่กระบวนการหมักและตาก
 4. หมักเมล็ดโกโก้
 5. ตากเมล็ดโกโก้
 6. คัดเลือกและทำความสะอาดเมล็ดโกโก้แห้งตามมาตรฐานที่กำหนด
 7. อบเมล็ดโกโก้ด้วยวิธีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
 8. กะเทาะเปลือกเมล็ดโกโก้จนได้โกโก้นิบส์
 9. บดเมล็ดโกโก้ให้กลายเป็นโกโก้เหลว
 10. กระบวนการคอนชิ่งเพื่อพัฒนากลิ่นของช็อกโกแลต
 11. เทมเปอร์ริง
 12. นำช็อกโกแลตลงแม่พิมพ์
 13. ผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตมาร์คริณ พร้อมจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เชฟ และผู้บริโภค

Certification

Our Cocoa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean hendrerit mi in lacus tincidunt ornare.

 

Shop Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean hendrerit mi in lacus tincidunt ornare.

 

ข้อมูลข่าวสาร

รับข้อมูลข่าวสารเเละโปรโมชั่นพิเศษ

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0